Fortinet
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]
Fortinet
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]
Fortinet
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]
Fortinet
฿ 82,610 Non-Vat
฿ 62,360 Non-Vat
฿ 66,726  Vat 7%
Fortinet
฿ 113,740 Non-Vat
฿ 79,350 Non-Vat
฿ 84,905  Vat 7%
Fortinet
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]

firewall - MX Series (Meraki)

Meraki
฿ 21,300 Non-Vat
฿ 19,240 Non-Vat
฿ 20,587  Vat 7%
Meraki
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]
Meraki
฿ 42,300 Non-Vat
฿ 38,270 Non-Vat
฿ 40,949  Vat 7%
Meraki
฿ 13,800 Non-Vat
฿ 12,500 Non-Vat
฿ 13,375  Vat 7%
Meraki
฿ 11,800 Non-Vat
฿ 10,660 Non-Vat
฿ 11,407  Vat 7%
Meraki
฿ 19,700 Non-Vat
฿ 17,830 Non-Vat
฿ 19,079  Vat 7%
Zyxel
฿ 40,050 Non-Vat
฿ 35,330 Non-Vat
฿ 37,804  Vat 7%
Zyxel
฿ 102,810 Non-Vat
฿ 90,590 Non-Vat
฿ 96,932  Vat 7%
New
Zyxel
฿ 17,240 Non-Vat
฿ 15,160 Non-Vat
฿ 16,222  Vat 7%
Zyxel
฿ 75,470 Non-Vat
฿ 66,590 Non-Vat
฿ 71,252  Vat 7%
Zyxel
฿ 28,280 Non-Vat
฿ 24,960 Non-Vat
฿ 26,708  Vat 7%
Zyxel
฿ 114,020 Non-Vat
฿ 100,590 Non-Vat
฿ 107,632  Vat 7%

Switches - Aruba (Aruba)

Aruba
฿ 190,987 Non-Vat
฿ 135,330 Non-Vat
฿ 144,804  Vat 7%
Aruba
฿ 150,114 Non-Vat
฿ 106,200 Non-Vat
฿ 113,634  Vat 7%
Aruba
฿ 23,800 Non-Vat
฿ 21,530 Non-Vat
฿ 23,038  Vat 7%
Aruba
฿ 25,795 Non-Vat
฿ 18,370 Non-Vat
฿ 19,656  Vat 7%
Aruba
฿ 23,691 Non-Vat
฿ 13,300 Non-Vat
฿ 14,231  Vat 7%
Aruba
฿ 86,200 Non-Vat
฿ 78,050 Non-Vat
฿ 83,514  Vat 7%
Aruba
฿ 18,600 Non-Vat
฿ 16,850 Non-Vat
฿ 18,030  Vat 7%
Aruba
฿ 50,000 Non-Vat
฿ 45,440 Non-Vat
฿ 48,621  Vat 7%
Aruba
฿ 9,100 Non-Vat
฿ 8,450 Non-Vat
฿ 9,042  Vat 7%
Aruba
฿ 7,800 Non-Vat
฿ 7,200 Non-Vat
฿ 7,704  Vat 7%
Aruba
฿ 16,600 Non-Vat
฿ 15,000 Non-Vat
฿ 16,050  Vat 7%
Aruba
฿ 61,800 Non-Vat
฿ 55,980 Non-Vat
฿ 59,899  Vat 7%
Mikrotik
฿ 7,780 Non-Vat
฿ 7,250 Non-Vat
฿ 7,758  Vat 7%
Mikrotik
฿ 33,960 Non-Vat
฿ 31,490 Non-Vat
฿ 33,695  Vat 7%
Mikrotik
฿ 6,400 Non-Vat
฿ 6,100 Non-Vat
฿ 6,527  Vat 7%
Mikrotik
฿ 2,000 Non-Vat
฿ 1,750 Non-Vat
฿ 1,873  Vat 7%
Mikrotik
฿ 5,500 Non-Vat
฿ 5,200 Non-Vat
฿ 5,564  Vat 7%
Mikrotik
฿ 7,110 Non-Vat
฿ 6,710 Non-Vat
฿ 7,180  Vat 7%

Switches - CBS Series - 9200

Cisco
฿ 182,400 Non-Vat
฿ 164,870 Non-Vat
฿ 176,411  Vat 7%
Cisco
฿ 24,200 Non-Vat
฿ 21,840 Non-Vat
฿ 23,369  Vat 7%
Cisco
฿ 46,400 Non-Vat
฿ 41,940 Non-Vat
฿ 44,876  Vat 7%
Cisco
฿ 30,900 Non-Vat
฿ 27,940 Non-Vat
฿ 29,896  Vat 7%
Cisco
฿ 73,000 Non-Vat
฿ 65,940 Non-Vat
฿ 70,556  Vat 7%
Cisco
฿ 24,800 Non-Vat
฿ 22,390 Non-Vat
฿ 23,958  Vat 7%
Cisco
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]
Cisco
฿ 15,720 Non-Vat
฿ 14,490 Non-Vat
฿ 15,505  Vat 7%
Cisco
฿ 65,400 Non-Vat
฿ 58,580 Non-Vat
฿ 62,681  Vat 7%
Cisco
฿ 18,230 Non-Vat
฿ 16,820 Non-Vat
฿ 17,998  Vat 7%
Cisco
฿ 37,930 Non-Vat
฿ 33,970 Non-Vat
฿ 36,348  Vat 7%
New
Cisco
฿ 55,180 Non-Vat
฿ 49,430 Non-Vat
฿ 52,891  Vat 7%
Aruba
฿ 1,400 Non-Vat
฿ 1,150 Non-Vat
฿ 1,231  Vat 7%
Aruba
฿ 2,833 Non-Vat
฿ 2,350 Non-Vat
฿ 2,515  Vat 7%
Aruba
฿ 3,900 Non-Vat
฿ 3,600 Non-Vat
฿ 3,852  Vat 7%
Aruba
฿ 1,300 Non-Vat
฿ 1,100 Non-Vat
฿ 1,177  Vat 7%
Aruba
฿ 7,451 Non-Vat
฿ 5,320 Non-Vat
฿ 5,693  Vat 7%
Aruba
฿ 1,400 Non-Vat
฿ 1,150 Non-Vat
฿ 1,231  Vat 7%

Access Point - 9100 series (Cisco)

Cisco
฿ 43,400 Non-Vat
฿ 38,820 Non-Vat
฿ 41,538  Vat 7%
Cisco
฿ 29,200 Non-Vat
฿ 26,080 Non-Vat
฿ 27,906  Vat 7%
Cisco
฿ 67,600 Non-Vat
฿ 60,500 Non-Vat
฿ 64,735  Vat 7%
Cisco
฿ 57,700 Non-Vat
฿ 51,670 Non-Vat
฿ 55,287  Vat 7%
Cisco
฿ 67,600 Non-Vat
฿ 60,500 Non-Vat
฿ 64,735  Vat 7%
Cisco
฿ 12,900 Non-Vat
฿ 11,540 Non-Vat
฿ 12,348  Vat 7%
New
Zyxel
฿ 3,710 Non-Vat
฿ 3,500 Non-Vat
฿ 3,745  Vat 7%
Zyxel
฿ 11,180 Non-Vat
฿ 10,480 Non-Vat
฿ 11,214  Vat 7%
Zyxel
฿ 1,100 Non-Vat
฿ 950 Non-Vat
฿ 1,017  Vat 7%
Zyxel
฿ 15,550 Non-Vat
฿ 13,760 Non-Vat
฿ 14,724  Vat 7%
Zyxel
฿ 11,500 Non-Vat
฿ 10,290 Non-Vat
฿ 11,011  Vat 7%
Zyxel
฿ 6,310 Non-Vat
฿ 5,560 Non-Vat
฿ 5,950  Vat 7%

Desktop/AIO - Dell

Dell
฿ 35,340 Non-Vat
฿ 33,130 Non-Vat
฿ 35,450  Vat 7%
Dell
฿ 25,110 Non-Vat
฿ 23,540 Non-Vat
฿ 25,188  Vat 7%
Dell
฿ 25,110 Non-Vat
฿ 23,540 Non-Vat
฿ 25,188  Vat 7%
Dell
รายการนี้ End-Of-Life Product
Dell
รายการนี้ End-Of-Life Product
Dell
รายการนี้ End-Of-Life Product
HP
รายการนี้ End-Of-Life Product
HP
฿ 15,650 Non-Vat
฿ 15,240 Non-Vat
฿ 16,307  Vat 7%
HP
รายการนี้ End-Of-Life Product
HP
รายการนี้ End-Of-Life Product
HP
฿ 18,680 Non-Vat
฿ 17,900 Non-Vat
฿ 19,153  Vat 7%
HP
รายการนี้ End-Of-Life Product

Desktop/AIO - Lenovo

Lenovo
฿ 13,610 Non-Vat
฿ 14,563  Vat 7%
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]
Lenovo
฿ 17,190 Non-Vat
฿ 15,730 Non-Vat
฿ 16,832  Vat 7%
Lenovo
฿ 20,000 Non-Vat
฿ 21,400  Vat 7%
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]
Lenovo
฿ 16,720 Non-Vat
฿ 15,210 Non-Vat
฿ 16,275  Vat 7%
Lenovo
฿ 20,740 Non-Vat
฿ 19,070 Non-Vat
฿ 20,405  Vat 7%
Lenovo
฿ 21,140 Non-Vat
฿ 22,620  Vat 7%
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]
Dell
รายการนี้ End-Of-Life Product
Dell
รายการนี้ End-Of-Life Product
Dell
฿ 20,080 Non-Vat
฿ 19,360 Non-Vat
฿ 20,716  Vat 7%
Dell
รายการนี้ End-Of-Life Product
Dell
฿ 26,450 Non-Vat
฿ 25,620 Non-Vat
฿ 27,414  Vat 7%
Dell
฿ 38,960 Non-Vat
฿ 36,530 Non-Vat
฿ 39,088  Vat 7%

Notebook - HP

HP
รายการนี้ End-Of-Life Product
HP
รายการนี้ End-Of-Life Product
HP
รายการนี้ End-Of-Life Product
HP
รายการนี้ End-Of-Life Product
HP
รายการนี้ End-Of-Life Product
HP
รายการนี้ End-Of-Life Product

Notebook - Lenovo

Lenovo
฿ 12,410 Non-Vat
฿ 13,279  Vat 7%
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]
Lenovo
฿ 38,660 Non-Vat
฿ 41,367  Vat 7%
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]
Lenovo
฿ 26,630 Non-Vat
฿ 25,520 Non-Vat
฿ 27,307  Vat 7%
Lenovo
฿ 67,630 Non-Vat
฿ 72,365  Vat 7%
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]
Lenovo
฿ 25,700 Non-Vat
฿ 23,550 Non-Vat
฿ 25,199  Vat 7%
Lenovo
฿ 38,970 Non-Vat
฿ 41,698  Vat 7%
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]

UPS - APC

APC
รายการนี้ End-Of-Life Product
APC
฿ 44,200 Non-Vat
฿ 41,330 Non-Vat
฿ 44,224  Vat 7%
APC
฿ 5,700 Non-Vat
฿ 5,450 Non-Vat
฿ 5,832  Vat 7%
APC
฿ 70,510 Non-Vat
฿ 65,930 Non-Vat
฿ 70,546  Vat 7%
APC
฿ 2,800 Non-Vat
฿ 2,500 Non-Vat
฿ 2,675  Vat 7%
APC
฿ 15,340 Non-Vat
฿ 14,530 Non-Vat
฿ 15,548  Vat 7%

UPS - APC

Ablerex
฿ 46,800 Non-Vat
฿ 28,830 Non-Vat
฿ 30,849  Vat 7%
Ablerex
฿ 23,800 Non-Vat
฿ 14,680 Non-Vat
฿ 15,708  Vat 7%
Ablerex
฿ 164,500 Non-Vat
฿ 176,015  Vat 7%
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]
Ablerex
฿ 2,500 Non-Vat
฿ 1,600 Non-Vat
฿ 1,712  Vat 7%
Ablerex
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]
Ablerex
฿ 284,500 Non-Vat
฿ 304,415  Vat 7%
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]

UPS - Syndome

Syndome
฿ 8,000 Non-Vat
฿ 6,590 Non-Vat
฿ 7,052  Vat 7%
Syndome
฿ 2,600 Non-Vat
฿ 2,050 Non-Vat
฿ 2,194  Vat 7%
Syndome
฿ 90,000 Non-Vat
฿ 79,550 Non-Vat
฿ 85,119  Vat 7%
Syndome
฿ 2,850 Non-Vat
฿ 2,160 Non-Vat
฿ 2,312  Vat 7%
Syndome
฿ 7,000 Non-Vat
฿ 6,250 Non-Vat
฿ 6,688  Vat 7%
Syndome
฿ 6,800 Non-Vat
฿ 5,690 Non-Vat
฿ 6,089  Vat 7%

NAS - Synology

Synology
฿ 44,200 Non-Vat
฿ 41,640 Non-Vat
฿ 44,555  Vat 7%
Synology
฿ 70,541 Non-Vat
฿ 63,550 Non-Vat
฿ 67,999  Vat 7%
Synology
฿ 31,740 Non-Vat
฿ 27,800 Non-Vat
฿ 29,746  Vat 7%
Synology
฿ 8,403 Non-Vat
฿ 7,570 Non-Vat
฿ 8,100  Vat 7%
Synology
฿ 29,881 Non-Vat
฿ 26,920 Non-Vat
฿ 28,805  Vat 7%
New
Synology
฿ 101,150 Non-Vat
฿ 95,670 Non-Vat
฿ 102,367  Vat 7%

Rack/Cabling - APC

APC
฿ 57,000 Non-Vat
฿ 50,670 Non-Vat
฿ 54,217  Vat 7%
APC
฿ 70,250 Non-Vat
฿ 62,450 Non-Vat
฿ 66,822  Vat 7%
APC
฿ 110,630 Non-Vat
฿ 98,340 Non-Vat
฿ 105,224  Vat 7%
APC
฿ 49,380 Non-Vat
฿ 43,890 Non-Vat
฿ 46,963  Vat 7%
APC
฿ 64,500 Non-Vat
฿ 57,340 Non-Vat
฿ 61,354  Vat 7%
APC
฿ 44,380 Non-Vat
฿ 39,450 Non-Vat
฿ 42,212  Vat 7%

Rack/Cabling - Germany

Germany
฿ 4,050 Non-Vat
฿ 3,850 Non-Vat
฿ 4,120  Vat 7%
Germany
฿ 17,370 Non-Vat
฿ 16,100 Non-Vat
฿ 17,227  Vat 7%
Germany
฿ 21,130 Non-Vat
฿ 19,550 Non-Vat
฿ 20,919  Vat 7%
Germany
฿ 4,100 Non-Vat
฿ 3,900 Non-Vat
฿ 4,173  Vat 7%
Germany
฿ 4,700 Non-Vat
฿ 4,500 Non-Vat
฿ 4,815  Vat 7%
Germany
฿ 18,500 Non-Vat
฿ 17,000 Non-Vat
฿ 18,190  Vat 7%

Printer/Scanner - Brother

Brother
฿ 2,800 Non-Vat
฿ 2,640 Non-Vat
฿ 2,825  Vat 7%
Brother
฿ 11,130 Non-Vat
฿ 10,280 Non-Vat
฿ 11,000  Vat 7%
Brother
฿ 3,730 Non-Vat
฿ 3,560 Non-Vat
฿ 3,810  Vat 7%
Brother
฿ 5,040 Non-Vat
฿ 4,780 Non-Vat
฿ 5,115  Vat 7%
Brother
฿ 17,670 Non-Vat
฿ 15,810 Non-Vat
฿ 16,917  Vat 7%
Brother
฿ 12,150 Non-Vat
฿ 11,220 Non-Vat
฿ 12,006  Vat 7%

Printer/Scanner - Canon

CANON
฿ 4,400 Non-Vat
฿ 4,270 Non-Vat
฿ 4,569  Vat 7%
CANON
฿ 9,730 Non-Vat
฿ 9,220 Non-Vat
฿ 9,866  Vat 7%
CANON
฿ 3,600 Non-Vat
฿ 3,470 Non-Vat
฿ 3,713  Vat 7%
CANON
฿ 27,000 Non-Vat
฿ 24,460 Non-Vat
฿ 26,173  Vat 7%
CANON
฿ 23,840 Non-Vat
฿ 22,080 Non-Vat
฿ 23,626  Vat 7%
CANON
฿ 6,310 Non-Vat
฿ 6,180 Non-Vat
฿ 6,613  Vat 7%

Software/License - Kaspersky

Kaspersky
฿ 14,860 Non-Vat
฿ 15,901  Vat 7%
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]
Kaspersky
฿ 1,190 Non-Vat
฿ 1,274  Vat 7%
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]
Kaspersky
฿ 1,400 Non-Vat
฿ 1,498  Vat 7%
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]
Kaspersky
฿ 970 Non-Vat
฿ 1,038  Vat 7%
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]
Kaspersky
฿ 1,660 Non-Vat
฿ 1,777  Vat 7%
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]
Kaspersky
฿ 12,600 Non-Vat
฿ 13,482  Vat 7%
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]

Software/License - Microsoft

Microsoft
฿ 41,310 Non-Vat
฿ 34,290 Non-Vat
฿ 36,691  Vat 7%
Microsoft
฿ 48,370 Non-Vat
฿ 33,900 Non-Vat
฿ 36,273  Vat 7%
Microsoft
฿ 2,680 Non-Vat
฿ 2,390 Non-Vat
฿ 2,558  Vat 7%
Microsoft
฿ 21,170 Non-Vat
฿ 14,900 Non-Vat
฿ 15,943  Vat 7%
Microsoft
฿ 189,380 Non-Vat
฿ 202,637  Vat 7%
ราคาพิเศษกรุณาขอผ่านทาง[email protected]
Microsoft
฿ 38,170 Non-Vat
฿ 26,500 Non-Vat
฿ 28,355  Vat 7%

Quiz network (บริษัท ควิซ เน็ตเวิร์ค จำกัด) รับวางระบบ Network จัดจำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ติดต่อ 097-318-6865 ขอราคา ส่งรายละเอียดมาที่ Email [email protected]quiznet.co.th จัดจำหน่าย รับวางระบบ Network พร้อมบริการครบวงจร Server vpn email cisco zyxel HP aruba fortinet